Forretningsbetingelser - LaserTryk.dk

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for LaserTryk

Nedenfor fremgår LaserTryk.dks forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og LaserTryk.dk i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.Vær specielt opmærksom på disse fire punkter:

1.3. (farveafgivelse)
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er LaserTryk.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTryk.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindre levering)
LaserTryk.dk har ret til at opkræve betaling for eventuel merlevering på op til 10%
udover det aftalte oplag/pris.

9.3. (drifttab)
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter
LaserTryk.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder
tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

15. Persondata
Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen
over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for LaserTryk.dk's
løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos LaserTryk.dk, er iagttaget.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe i på tlf. 87 303 303 / info@lasertryk.dk.


Spørg kundeservice
marts 2018

Ronni Thing,
Kundeservicechef
ronni@lasertryk.dk


* * * * * * * * *

1. Tilbud og aftale


1.1.
Tilbud er bindende for LaserTryk.dk i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af LaserTryk.dk.

1.3.
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.
Der kan forekomme en mindre variation/skævhed ved skæring fra
+/- 2mm til 2%

2. Pris


2.1.
Alle priser er ekskl. moms.

2.2.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet LaserTryk.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er LaserTryk.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med LaserTryk.dks til enhver tid gældende timetakst

2.2.2.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er LaserTryk.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. LaserTryk.dk forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er LaserTryk.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet LaserTryk.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer LaserTryk.dk inden arbejdet i gangsættes.

2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på LaserTryk.dks adresse i Århus (P. O. Pedersens Vej 9, 8200 Århus N.). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Lasertryk bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis bestilleren gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren - og påtager LaserTryk.dk sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.6.
Ønsker bestilleren at betale fra en udenlandsk bankkonto skal bestiller betale alle gebyr og omkostninger for overførslen.

3. Levering


3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når LaserTryk.dk arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har LaserTryk.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af LaserTryk.dk leveringsforpligtelser fordyres for LaserTryk.dk er LaserTryk.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde LaserTryk.dk ved betaling af den af LaserTryk.dk beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er LaserTryk.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTryk.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. Betaling


4.1.
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 14 dage efter fakturadato.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3.
På LaserTryk.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er LaserTryk.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er LaserTryk.dk berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsforhold


Samtlige varer fra LaserTryk.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer LaserTryk.dks ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.


6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører LaserTryk.dk og må ikke uden LaserTryk.dks godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad LaserTryk.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er LaserTryk.dks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse


Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler


8.1.
LaserTryk.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
LaserTryk.dk forbeholder sig ret til at under/overlevere med op mod 10 % af bestilt oplag, uden regulering af faktura. Ved underlevering i bog bestillinger, reguleres fakturaen.

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. LaserTryk.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter LaserTryk.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar


9.1.
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har LaserTryk.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som LaserTryk.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter LaserTryk.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
LaserTryk.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager LaserTryk.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren LaserTryk.dk skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
LaserTryk.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er LaserTryk.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, LaserTryk.dk har udført, jf. pkt. 2.5. LaserTryk.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af LaserTryk.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører


LaserTryk.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Periodiske skrifter


Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

12. Købeloven


Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Tvister


13.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

13.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

13.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.

13.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

14. Email markedsføring


14.1. Markedsføringsøjemed
Som kunde hos LaserTryk.dk kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. Tredjemand
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til trediemand. Du modtager kun information fra LaserTryk.dk-koncernen.

14.3. Interval og relevans
Du modtager kun information fra LaserTryk.dk-koncernen omhandlende relevante produkter. Der udsendes nyhedsbreve 1-2 gange om ugen.

14.4. Afmelding og spørgsmål
Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce på adressen http://www.lasertryk.dk/content/dat/EmailService.aspx.

Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice på info@lasertryk.dk.

15. Persondata


Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for LaserTryk.dk’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos LaserTryk.dk, er iagttaget.

Din indkøbskurv


Samlet trykpris Ekskl. moms
Samlet rabat

Vi anbefaler, at du afgiver bestilling online.

På den måde, er du sikret, at bestillingen bliver afgivet korrekt mht. format, oplag og farver.
Og du undgår forsinkelser ved, at vi skal indlægge ordren manuel.

Er du i tvivl, sidder vi klar i kundeservice på info@lasertryk.dk
eller tlf. 87 303 403
Få sendt indholdet af indkøbskurven til en valgfri mailadresse.
I mailen er der et direkte link, så bestillingen nemt kan genoptages.

Bestilling af

Vælg produktionstid

Advarsel

Advarsel

Advarsel

Advarsel

Afsendt til tiden - eller gratis

Oplever du, at vi ikke får afsendt din tryksag til tiden, og har du bestilt den som eksprestryk, vil du blive tilbudt tryksagen uden beregning, dog maks. 5.000 kr og eksklusiv fragt.
Tilføj kommentar for din premium løsning
Rabat
Her på siden, kan du se dine priser, efter at rabatten er fratrukket.

Vær opmærksom på, at enkelte specialprodukter ikke er omfattet af vores generelle rabatter. Det drejer sig om:
• Emballage

Specialregnede tilbud
Herudover er der ikke rabat på special-regnede tilbud.

Spørg
Er du i tvivl, sidder vi klar til at hjælpe på info@lasertryk.dk.
Hej,

Vi har nu afsendt tilbud.


Ønsker du at bestille tryksagen, er der i mailen et
direkte link, hvor du kan afgive bestilling med få klik.

Du er selvfølgelig også velkommen til at besvare mailen
med din trykfil(er), hvis det er nemmere for dig.


Har du brug for yderligere information, sidder vi klar til
at hjælpe på info@lasertryk.dk eller tlf. 87 303 303.


Med venlig hilsen

Ronni Thing,
Ansvarlig for kundeservice

LaserTryk.dk
P. O. Pedersens Vej 26 - 8200 Aarhus N.
Hej,

UPS - noget er gået galt - og mailen er ikke nået frem.

Det beklager vi - og du bedes kontakte kundeservice,
som gerne regner en pris til dig.

Vi træffes på info@lasertryk.dk eller tlf. 87 303 303.

Vi beklager din ulejlighed.


Med venlig hilsen

Ronni Thing,
Ansvarlig for kundeservice

LaserTryk.dk
P. O. Pedersens Vej 26 - 8200 Aarhus N.
Eksprestryk

Haster det? - vi sidder klar til at hjælpe! 
Flere af vores tryksager tilbydes som "Eksprestryk", hvor vi mod et gebyr straks igangsætter produktionen.

Ekspres-teamet træffes på 
tlf. 87 310 356 
eller ekspres@lasertryk.dk
 
Layout

Vi kan hjælpe med designet
Har du brug for hjælp med design af din trykfil, sidder vores team af grafikere klar til at hjælpe.

Dit grafiske materiale
Det grafiske materiale, vi laver til dig, bliver din ejendom, så du ikke fremover er forpligtet til at få trykt hos LaserTryk.dk.

Tilbud
For et uforpligtende tilbud, skriv blot til layout@lasertryk.dk.

To gratis værktøjer
Læg i øvrigt mærke til, at vi tilbyder 950 gratis design-
skabeloner samt adgang til 2. mio. gratis billeder - læs mere
Skabeloner

Zip-fil
Skabelonerne er placeret i en ZIP-fil, hvori du finder:
    • Skabelon i PDF-format
    • Skabelon i InDesign-format
    • Dokumentet "Sådan-designer-du-din-tryksag.pdf"
    • Vores "eksport indstillinger"
    • Dokumentet: "Hvad er eksport-indstillinger.txt"

Læs mere
Se også vores skabelon-sektion.

Slip for bøvl - brug skabelone
Vi anbefaler, at du bruger en af vores skabeloner, når du designer din tryksag. Ved at benytte skabelonerne, slipper du for bøvl med beskæring, dokumentstørrelse mv.

Design uden brug af skabeloner
Skal du designe en simpel tryksag, som fx et postkort, kan du gøre dette uden brug af vores skabeloner .

> Se også "Alt om trykfiler".
Brandhæmmende materiale

Godkendt til messebrug
Maaterialet, der bruges, er brandhæmmende og godkendt til messebrug.

Kontakt os gerne for produktspecifikation.

Alt er muligt
Har du spørgsmål, eller finder du ikke det, du leder efter, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på info@lasertryk.dk eller tlf. 87 303 303.


Når du vælger et svanemærket trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte og en sundere fremtid for os alle.

Som LaserTryk.dk-kunde må du altså sætte Svanemærke-logo på din tryksag, som et synligt bevis på en ansvarlig og miljøbevidst indkøbspolitik.

Et svanemærket trykkeri lever op til skrappe krav mht.:
• Brug af miljørigtigt papir fra bæredygtigt skovbrug
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Minimering af papirspild og andre affaldsmængder
• Energibesparelser og brug af vedvarende energi
• Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø
• Udelukkelse af risikoen for at indånde organiske opløsningsmidler

Miljømærket papir
Hos LaserTryk.dk producerer vi udelukkende på miljømærket papir, der er produceret uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi er i dag oppe på, at 95 % af det papir, vi benytter, er Svanemærket. Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.

Hvad kan svanemærkes?
Med undtagelse af vores postkort, må du indsætte Svanemærke-logo på alle vores papir-tryksager.

Definitionen på svanemærket
Når et produkt er svanemærket, er det din garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin egen kategori, og at der er sat krav til stoffer, som er problematiske for sundheden.
Svanemærkede produkter kan således godt belaste miljøet, men de belaster mindre end de fleste andre produkter af sin art. Det er således en miljøcertificering, hvor kriterierne tager udgangspunkt i produkternes livscyklus.
Det vil sige, at man vurderer hvordan produkterne påvirker miljøet fra råstof til affald. Svanemærket blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989. For brug af logoet skal producenten og materialer være certificeret.